مجلۀ کودک و خانواده پروانه

مجله کودک و خانواده پروانه، شماره دوازده / بهمن 1398

سردبیران  دکتر مجید صفاری‌نیا و دکتر احمد علی‌پور
دبیرتحریریه  حامد هلاکویی
گرافیست و صفحه‌آرا  فاطمه قنائی و سمیرا هژبری
تدوینگر  نسیم نوری‌آزاد 
عکاس جلد  امید هژبری
ویراستار  ماندانا لیاقت

 
 

برگشت به ليست

صفحه 4- سخن سردبیر

 امروز خرسندیم که می‌توانیم جشنی صمیمانه ترتیب دهیم و کام مخاطبان عزیزمان را با این خبر شیرین کنیم که پروانه یک‌ساله شد و این یعنی مخاطبان این ماهنامه یک سال در راه رشد و تعالی ذهن و روان کودکان و نوجوانان دلبندشان قدم برداشتند. به ثمر نشستن ماهنامۀ پروانه مبتنی بر یافته‌هایی علمی است که توسط متخصصان بنیاد رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان (رکن) جمع‌آوری می‌شود و با هنر هنرمندان خوش‌ذوق تحریریۀ مؤسسۀ فرهنگی‌وهنری کوزۀ نقش‌ونگار به زیبایی آراسته می گردد.

 

صفحه 5- رشد جنسی- آگاهی و شناخت والدین

اگر والدین مراحل رشد جنسی کودکان را بشناسند و بدانند که در هر مقطع سنی باید چه انتظاری از آن‌ها داشته باشند، نه تنها از بروز رفتارهای جدید در فرزندشان حیرت نمی‌کنند؛ بلکه می‌توانند در هر مرحله از رشد فرزندشان حمایتی را که او نیاز دارد، فراهم کنند.
 

صفحه 6-  رشد جنسی- مراحل رشد جنسی

رفتارهای اغلب کودکان در این سن به این شکل است:
 دربارۀ بدن خود و دیگران کنجکاو هستند و دست به اکتشاف می‌زنند.
برای مثال ممکن است به لباس عوض کردن دیگران دقت کنند.
 اندام جنسی خود را لمس می‌کنند. این عمل در آن‌ها احساس خوبی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود احساس امنیت کنند.
 

صفحه 12- قلدری- ایستگاه نوجوانی

در مسیر زندگی ﻫﺮ ﻓﺮد دورۀ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﯿﻦ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺰرگ‌سالی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ می‌نامیمش. دوره‌ای ﮐﻪ  ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻮدﮐﯽ و آﻏﺎز ﭘﺎﯾﻪ‌رﯾﺰی ﭘﺨﺘﮕﯽ اﺳﺖ و در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ زﯾﺴﺘﯽ و رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ راﺑﻄﻪ‌ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ، ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ‌ﺷﻮد. 

 

صفحه 14- قلدری- تاثیر مهارت اجتماعی در قلدری

یکی از علت‌های به وجود آمدن قلدری در نوجوانان، کمبود آموزش مهارت‌های اجتماعی است.

ﻣﻬﺎرت‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: 
مجموعه رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ به وسیلۀ آن‌ها با دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻗﺮار می‌ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮوز پاسخ‌های ﻣﺜﺒﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از پاسخ‌های ﻣﻨﻔﯽ می‌انجامد.
 

صفحه 16- قلدری- آمار قلدرها

ﭘﺴﺮان معمولاً در بیشتر زورﮔﻮﯾﯽ‌ها ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ، البته ﺑﻪ‌ﺟﺰ در ﺷﺎﯾﻌﻪ‌ﭘﺮاﮐﻨﯽ و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان از ﺣﻀﻮر در ﮔﺮوه و ﺑﻪ ﻫﻢ زدن دوستی‌ها. آن‌ها بیشتر از دﺧﺘﺮان اﻧﻮاع زورگویی‌های جسمانی وکلامی و ارتباطی را ﻣﺮﺗﮑﺐ می‌شوند. 

 

صفحه 18- سه راهکار برای کمرنگ شدن قلدری

1. آموزش مهارت‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
مثال: هم‌تیمی سام در فوتبال، با تهدید به او می‌گوید که در دروازه بایستد؛ اما سام به‌جای آنکه بدون دلیل حرف او را بپذیرد و در دروازه بایستد، دربارۀ حرف او فکر می‌کند و از او استدلالش را جویا می‌شود.
 

صفحه 19- کتاب چین- کتابی برای فرزند ارشد

یکی از اتفاق‌های شگفت‌انگیز و مهمی که ممکن است در هر خانواده‌ای رخ دهد، تولد و اضافه شدن یک عضو جدید به خانواده است. بدیهی و طبیعی است که در ابتدای راه مادری و پدری کردن، سختی‌ها و مسائل زیادی خودنمایی کنند؛ ولی به‌مرور زمان و به کمک کلاس‌ها و کتاب‌های آموزشی و صد‌البته عنصر تجربه‌اندوزی، این راه هموارتر می‌شود

 

صفحه 21- کتاب چین- کتاب آلمانی نوستالژی ایرانی

چند وقت پیش سرگرم چیدن کتاب‌های تازه‌ازراه‌رسیده در قفسه‌های کتاب‌فروشی بودم که طرح جلد و نشر و نویسندۀ یک کتاب توجه‌ام را جلب کرد.کتاب برای نوجوان‌ها و به ترجمۀ سروش حبیبی بود. ذوق‌زده شدم؛ چون یکی از آرزوهایم این بود که از ادبیات کشوری مثل آلمان برای کودک و نوجوان فارسی‌زبان کارهای خوب ترجمه شود. «لوته و همتایش» همان کتابی است که فیلم خواهران غریب را براساسش ساخته‌اند

 

صفحه 23- فیلم چین- شاهنامه روی پرده

مروز که به تماشای پویانمایی «آخرین داستان» بر پردۀ نقره‌ای نشستم، خاطرم آمد که در گذشته‌های دور داستان‌های شاهنامه در محفل‌های اجتماعی بسیار پررنگ بود و برای مثال در قهوه‌خانه‌ها نقالی و پرده‌خوانی می‌شد. از ورود پرقدرت شاهنامه به سینما و دنیای پویانمایی، هم به ذوق آمدم و هم در دل همراه یک آه بلند گفتم کاش هنر پرده‌خوانی و نقالی از یادمان نرود.
 

صفحه 25- تماشاچین- در آرزوی خورشید

تئاتر خوب می‌تواند برای کودکان یک کلاس آموزشی باشد. در این نمایش به حفاظت از محیط‌زیست و مثبت‌نگری پرداخته می‌شود. شخصیت اصلی قصه یک موش کور است که به همراه یک پلنگ و شکارچی، این محتوای آموزشی را در قالب قصه‌ای در اندازۀ درک کودکان آموزش می‌دهد. «آرزوهای یک موش کور» پر از جذابیت‌های دیداری و شنیداری برای کودکان است

 

صفحه 27- آواچین - صدای خاطره ساز

قصه شنیدن لذتی دارد که وصف‌شدنی نیست. نوار‌های قصه برای نسل ما بخش جدانشدنی و دوست‌داشتنی زندگی بودند. حتی یادآوری اشتیاق آن روزهایمان هنوز هم قند در دلمان آب می‌کند. منتظر شنیدن صدای خوش قصه و ترانه و موسیقی پای ضبط‌صوت می‌نشستیم و ساعتی را با نوای خوشش سپری می‌کند.

 

صفحه 29- دارچین - تغذیه در دوران بارداری

زنان در دوران ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و بهتر است با توجه به وزنشان، روزانه 135ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ هم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات لازم ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ را تأﻣﯿﻦ کنند و هم از تولید کتون در خون مادر جلوگیری نمایند. مقادیر زیاد کتون می‌تواند تأثیرات نامطلوبی بر رشد جنین داشته باشد.
ﻣﻨﻈﻮر از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات، مصرف ﻗﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ نیست؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﯿﻮه‌ها و ﻏﻼت ﺣﺎوی ﺳﺒﻮس مانند ﻧﺎن، ﺑﺮﻧﺞ، ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ، ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و ﺟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.